Menu
Obec Návsí
ObecNávsí
​​​​ID: qfnbpya
​​​​IČ: 60781688
Mapa webu

Přístup občanů k informacím

Postup Obecního úřadu Návsí při zabezpečení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

"Postup" blíže vysvětluje některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.
Základní filozofie zákona je, že veřejná správa je otevřená a občanům přístupná. Je občany placenou (daně) službou veřejnosti, k níž patří i poskytování informací.

nárok na informace
na informace má nárok každý, bez ohledu na důvod své žádosti,
informace, které má úřad k dispozici
úřad poskytuje informace, které má k dispozici, tedy nejen ty, které vypovídají o jeho činnosti
rychlost vyřízení
žádost o informaci musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však ve stanovené lhůtě,
odůvodnění každého omezení
každé omezení informace není důvodem k odepření zbylé část informace,
možnost odvolání
proti odepření či omezení musí být možnost se odvolat, rozhodnutí musí být přezkoumatelné soudem,
přiměřenost úhrady
poplatek za poskytnutí informací nesmí být nepřiměřený

Základní pojmy

Povinný subjekt

státní orgány, orgány samosprávy, další subjekty, které vykonávají veřejnou moc. V našich podmínkách je to Obecní úřad Návsí a jeho úseky - školství, sociální, místní hospodářství, evidence obyvatel, finanční úsek, stavební úřad a přestupková agenda.

Žadatel

fyzická a právnická osoba, která žádá o informaci, může se jednat i o cizince.

Zveřejněná informace

taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat, umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, popř. jiném veřejně přístupném místě s možností dálkového přístupu.

Doprovodná informace

taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací, např. údaj o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, atd.

Jak se informace poskytují

Zveřejněním (povinným)

Povinný subjekt musí ze zákona některé informace o sobě (viz. § 5 zákona) zveřejnit na veřejně přístupném místě. Tuto část zajišťuje sekretariát s jednotlivými úseky OÚ. Forma internetu je závazná od 1. 1. 2002, registry od 1. 1. 2002.

Zveřejněním (dobrovolným)

organizace mohou dále zveřejnit jakékoliv informace zajímající občanskou veřejnost.

Přímým poskytnutím informace na požádání

Způsob přijímání a vyřizování žádostí podávaných fyzickými a právnickými osobami na obecním úřadu

Žádosti o poskytnutí informace podané ústně nebo telefonicky

Takto podané žádosti o informace budou zpravidla vyřizovány bezodkladně, v běžném úředním styku jednotlivými pracovníky úřadu.
Tyto žádosti budou vyřizovány neformálně, bez administrativy, nebude o nich pořizován zápis a vedena evidence.
V případě, kdy žádost o informace nebyla z jakýchkoli důvodů uspokojivě vyřízena, může žadatel podat žádost písemně. Každý pracovník je povinen žadatele na tuto skutečnost upozornit.
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace (např. na informační tabuli, letáku, bulletinu, internetu apod.) obecní úřad odkáže žadatele na tento zdroj. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí takové informace, musí mu být poskytnuta.

Žádosti o poskytnutí informace podané písemně
(dopisem, faxem, elektronickou poštou)

Vyřizování žádostí

Veškeré žádosti adresované obecnímu úřadu převzaté jednotlivými referáty prostřednictvím podatelny, faxem nebo elektronickou poštou, musí být na sekretariátě OÚ zaevidovány v samostatně vedeném podacím deníku.
Ze záznamu v podacím deníku musí být zřejmý postup vyřizování žádostí o informace, a proto musí mít podací deník tyto náležitosti: pořadové číslo, datum podání žádosti, označení žadatele, obsah žádosti, způsob vyřízení, náklady, úhrada, kdo žádost vyřizoval, kdy a jakým způsobem žadatel informaci převzal.
V případě osobního podání písemné žádosti o informaci je k přijetí žádosti kompetentní každý úsek obecního úřadu, a to bez ohledu na vlastní působnost. Postoupení žádosti věcně příslušnému úseku se musí uskutečnit do 24 hodin.
V případě, že se žádost o informaci týká více úseků OÚ, stanoví rada obce garanta, který bude žádost sledovat až do jejího konečného vyřízení.
Vlastní vyřízení (odpověď, stanovisko, vysvětlení atd.) se zakládají jako ostatní spisy dle zavedeného pořádku (žádosti předávají všechny útvary).
Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona - přímé poskytnutí, ne odkaz, se považuje za nové podání.


Lhůta pro poskytnutí informace počíná běžet dnem podání (den doručení na OÚ). Požadované informace se poskytují v těchto lhůtách:

rok 2000 do 30 dnů
rok 2001 do 23 dnů
rok 2002 do 15 dnů

V případě možnosti prodloužení výše uvedené lhůty (§ 14 odst. 5)

rok 2000 do 50 dnů
rok 2001 do 37 dnů
rok 2002 do 25 dnů

Žadatel musí být o prodloužení lhůty a důvodech vyrozuměn a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Informace se poskytuje:

- formou písemné odpovědi
- nahlédnutím do spisu
- pořízením kopie
- elektronickou poštou nebo prostřednictvím paměťového média

Obecní úřad nemá povinnost zasílat připravené informace žadateli. Postačí, když žadatele vyzve, aby si požadovanou informaci vyzvedl. Upřednostňuje se dohodo se žadatelem o způsobu předání informace.

Zvláštní případy

Odložení žádosti o informaci

Z podání není zřejmé, zda je žádost určena obecnímu úřadu a kdo ji činí (u el. pošty není uvedena příslušná identifikace žadatele) § 14 odst. 2, žádost se bez dalšího odloží.

Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti obecního úřadu. Tato skutečnost se sdělí do 3 dnů žadateli. je možno připojit doprovodnou informaci o správném povinném subjektu.

Poskytnutí již zveřejněné informace

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, je nutno co nejdříve, nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obecní úřad mu ji poskytne.

Omezení či odepření informace (co lze odepřít a proč)

- ochrana zájmů veřejnosti (neposkytnou se utajované skutečnosti)

- ochrana zájmů subjektu, jehož se informace týká (např. přípravné interní materiály pro jednání OS, ZO, RO)

- ochrana osobnosti a soukromí, včetně majetkových poměrů ( je možno poskytnout jen na základě zvláštního zákona nebo z předchozím písemným souhlasem)

- obchodní tajemství (pokud je informace takto značena. U veřejných rozpočtů je možno sdělit rozsah a příjemce prostředků)

- v případě, že probíhá trestní řízení a rozhodovací činnost soudu, poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví (nutno postupovat dle zvláštního zákona)

- informace se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům úřadu, z důvodu ochrany rovnosti příjemců informací (jedná se o informace, které se zveřejňují na základě zvláštního zákona v předem stanovených pravidelných obdobích - např. informace ČNB, ČSÚ)

- pokud informace byla získána od osoby, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí

- jedná se o chráněnou informaci třetí osoby k plnění úkolů úřadu na základě zvláštního zákona a vztahuje se na ni povinnost mlčenlivosti nebo jiný postup chránící tyto informace před zveřejněním nebo zneužitím.

Jak lze odepřít či omezit vydání informace

Úpravou textu

vyloučit (začernit, vypustit) detaily a části, které je možné ze zákona odepřít, zbylou část vždy poskytnout.
V pochybnostech rozhodovat ve prospěch žadatele.
Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.
Při omezení či odepření je nutno vždy uvést jaká část informace a proč byla vyloučena.

Vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

Pokud obecní úřad byť jen z části žádosti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání (nebo od upřesnění žádosti) rozhodnutí. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bude vydáno ve správním řízení s odchylkami stanovenými zákonem č. 106/1999 Sb. a musí proto obsahovat odůvodnění každého omezení práva na informace.

Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.

Jen zcela vyjímečně je možno využít ustanovení zákona - že jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí, má se zato, že vydal rozhodnutí o odmítnutí informace.
Centrální evidenci rozhodnutí o odmítnutých žádostech, jakož o dovolání a jejich řešení, se pověřuje sekretariát, který každoročně vypracuje "výroční zprávu" ve smyslu zákona.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí informace (i v případě nečinnosti) může žadatel podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (v případě nečinnosti).
Odvolání se podává k obecnímu úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem, lze podat odvolání, resp. žalobu, za podmínek stanovených v OSŘ.
O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti ve věci přenesené působnosti rozhoduje věcně příslušný referát OkÚ. Následuje postup jako u vyřizování žádostí o informace, včetně evidence.
O odvolání proti rozhodnutí obce v samostatné působnosti rozhoduje rada, nebo jiný orgán, který stanoví zastupitelstvo (např. komise).

Hrazení nákladů

Obecní úřad je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši nákladů, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním žadateli, případně podmínit vydání informací zaplacením úhrady předem, nebo složením zálohy.
Žadatel o informaci bude hradit paušální poplatek ve výši 20,-- Kč a náklady spojené s vyřizováním informace.
Informace bude žadateli vydána (zaslána) po zaplacení úhrady v hotovosti v pokladně OÚ.
Úhrada je příjmem obecního úřadu.
Pokud se jedná o vztah zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je žádoucí respektovat zásadu: jestliže bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.
Povinný subjekt musí být kdykoliv schopen prokázat, že požadovaná úhrada za zpracovanou informaci nepřesahuje vlastní náklady.

Upozornění na sankce

V případě neúspěšného soudního projednávání případu neposkytnutí požadovaných informací by dále mohly nastat pro OÚ, příp. pro jednotlivé zaměstnance tyto důsledky:
- úhrada soudních výloh
- náhrada škody vzniklé z titulu neposkytnutí informace
- trestně právní odpovědnost (zneužití veřejného činitele)

Zákon č. 106/1999 Sb. nabývá účinnosti dne 1. 1. 2000.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
5
14
4
15
3
16
3
17
4
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3
31
2
1
2
2
2
3
1
4
1

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Teploměr

22.7.2024 19:07

Aktuální teplota:

27.8 °C

Vlhkost:

53.9 %

Rosný bod:

17.6 °C

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
slabý déšť 29 °C 16 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 25/17 °C
středa 24. 7. déšť 22/15 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 22/13 °C
Obec Návsí