A picture

Navigace

Obsah

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Opravy místních komunikací  v obci Hrádek, Písečná, Návsí, Nýdek"

 

Vysvětlení zadávací dokumentace - 2

Příjezdová komunikace na pozemcích 132/8 a 1108

Oprava MK Hrádek

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU „Opravy místních komunikací v obci Hrádek, Písečná, Návsí, Nýdek“

 

Vysvětlení výzvy a zadávacích podmínek – VŘ „Opravy místních komunikací v obci Hrádek, Písečná, Návsí, Nýdek“

 

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

Krycí list nabídky 

Čestné prohlášení uchazeče 

MK 3c Hřbitov Pod hřbitovem

MK 19c K lomu

MK 50c Jasení - spojka

Oprava MK Obec Návsí 2019 - slepý rozpočet

Oprava MK Obec Hrádek 2019 - slepý rozpočet

Oprava MK Obec Nýdek 2019 - slepý rozpočet

Oprava Mk Písečná - slepý rozpočet

MK Nýdek

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU "Zateplení fasády budovy č.p. 466 Návsí"

 

Výzva k podání nabídky 

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení uchazeče

Slepý rozpočet

Návrh smlouvy o dílo

 

 

Oznámení výběrového řízení - Zadávací podmínky, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE „Zvýšení kvality odbornosti Masarykovy základní školy – Chemická učebna s laboratoří a venkovní učebna s přírodovědným zaměřením“ 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU „Projektová dokumentace stavby „Tělocvična Masarykovy základní školy Návsí“

 

Výzva k podání nabídky

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení uchazeče

 

PŘÍPRAVA ZAKÁZKY 

 

Stavební program

 

Výřez z katastrální mapy

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

 

Ortofotomapa

 

Územní plán

Koordinační výkres příloha č. 1
Výřez z územního plánu příloha č. 2

 

Výškopis

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

 

Vyjádření dotčených vlastníků sítí

 

CETIN

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

CEZ

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

GesNet

příloha č. 1

Obec Návsí

příloha č. 1

příloha č. 2

SmVaK

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

 

Standarty profesních výkonů a souvisejících činností

 

Fotodokumentace

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

příloha č. 8

příloha č. 9

příloha č. 10

příloha č. 11

příloha č. 12

příloha č. 13

 

Zadání tělocvičny Návsí

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  "Opravy místních komunikací v obci Hrádek, Návsí, Nýdek"

 

Výzva k podání nabídky

Krycí list nabídky

příloha

Čestné prohlášení uchazeče

příloha

Oprava místních komunikací v obci Hrádek 

Oprava místních komunikací v obci Návsí

Oprava místních komunikací v obci Nýdek

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU "Rekonstrukce budovy čp. 1089 Návsí"

 

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení uchazeče

Návrh smlouvy o dílo

Slepý rozpočet akce

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  "Rekonstrukce střechy na budově č.p. 291 Návsí"

 

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení uchazeče

Cenová nabídka

Návrh smlouvy o dílo

 

Směrnice k zadávání veřejných                                      zakázek malého rozsahu 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  "Rekonstrukce střechy na budově č.p. 291 Návsí"

 

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení uchazeče

Cenová nabídka

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  "Opravy místních komunikací v obci Hrádek, Návsí, Nýdek"

 

Výzva k podání nabídky

Krycí list nabídky

Krycí list rozpočtu - MK Návsí

Krycí list rozpočtu - MK Nýdek

Slepý rozpočet - MK Hrádek

Čestné prohlášení pro splnění základních základní způsobilosti dodavatele

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  "Vodovod Zopolí - rozšíření"

 

Výzva k podání nabídky

Soupis prací

Krycí list

Čestné prohlášení

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Přehledná situace

Katastrání situace

Koordinační situace

Technická zpráva

Podélný profil

Vzor

Klad

Výpis materiálu

Model

Protlak

Souřadnice lomových bodů

Seznam dokladů

Obec Návsí

Městský úřad Jablunkov

Krajský úřad MS kraje

Krajská hygienická stanice

Hasičský zachranný sbor

Lesy ČR

SmVaK

Vyjádření SmVaK

Cetin

přloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

ČEZ DIstribuce

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

ČEZ ITC Services

příloha č. 1

příloha č. 2

RWE

Net4Gas

Brawa

Itself

České radiokomunikace

Telematika

Technické služby,a.s

Správa silnic Moravskoslezského kraje

Archeologický ústav

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  "Odkanalizování ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem v Návsí"

 

Výzva k podání nabídky

Rekapitulace stavby

Čestné prohlášení

Krycí list nabídky

Projektová dokumentace

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU " Rekonstrukce střechy na budově č.p. 291 Návsí"

 

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Návrh Smlouvy o dílo

Slepý rozpočet rekonstrukce střechy

Čestné prohlášení

Krycí list nabídky

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU: Nákup dopravního automobilu pro JPO v Návsí

 

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Návrh Kupní smlouvy

Technické podmínky

Čestné prohlášení

Krycí list nabídky

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Opravy místních komunikaci v obci Hrádek, Návsí, Nýdek“

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Slepý rozpočet stavebních prací - opravy MK Návsí

Krycí list nabídky - opravy MK

Plán oprav MK

Rozpočet Nýdek

Čestné prohlášení - opravy MK

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU "Most ev.č. 6c - 1M přes potok Rohovec - dolní Návsí"

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Návrh smlouvy o dílo

Čestné prohlášení

Krycí list

Průvodní zpráva

Souhrn řešení stavby

Stavební část

Zásady organizace výstavby

Technologická část

Soupis prací = rozpočet slepý

 

 

Dodatečné informace č.2 k zadávacímu řízení „Stavební úpravy, půdní vestavby – Masarykova základní škola Návsí“

 

Dodatečné informace

 

Dodatečné informace k zadávacímu řízení „Stavební úpravy, půdní vestavby – Masarykova základní škola Návsí“

Přílohy:

Dodatečné informace

Požárně bezpečnostní předpisy

Upravený výkaz výměr

 

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace u zadávacího řízení pod označením „Stavební úpravy, půdní vestavby – Masarykova základní škola Návsí“

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace, přílohy

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU "Sanace stávajícího mostu přes řeku Olši"

Přílohy:

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU "Chodník včetně opěrné zídky na pozemcích   p.č. 5147/16, p.č. 5135, p.č. 5147/1     k.ú. Návsí"

Přílohy:

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU "Návsí - ul. Dlouhá dostavba chodníku"

Přílohy:

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU „TZ Jasení Návsí - oprava fasády, chodníků“

Přílohy:

 

 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Výměna střešní krytiny na budově Návsí čp. 511“

Přílohy:

 

 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU "Návsí - dostavba chodníku   ul. Pod Výtopnou"

Přílohy:

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU "Opravy místních komunikací v obci Hrádek, Návsí"

Přílohy:

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU "Odvodňovací obruba v souvislosti s následnou výstavbou"

Přílohy:

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU "Bezpečné přechody pro chodce v obci Návsí - přechod u nádraží"

Přílohy:

 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

18. - 20. 10. 2019

Mezinárodní festival outdoorových filmů V JABLUNKOVĚ

Akce v regionuZobrazit více

15. 10. - 1. 11. 2019

92/2019 - Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Úřední deskaZobrazit více

11. - 28. 10. 2019

91/2019 Veřejná vyhláška - povolení výjimky

Úřední deskaZobrazit více

11. 10. - 11. 11. 2019

90/2019 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2019/121629-T

Úřední deskaZobrazit více

11. 10. - 2. 12. 2019

89/2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Úřední deskaZobrazit více