Navigace

Obsah

Dům s pečovatelskou službou

 

dps

Zřizovací listina v pdf

 

Dům s pečovatelskou službou se sídlem v Návsí 217

Právní forma : organizační složka obce

Zřizovatel : Obec Návsí,

IČO : 60781688

Adresa : Návsí 327 , PSČ 739 92

Statutární zástupce : PaedDr. Lenka Husarová, starostka obce

Vedoucí organizační složky : Zdeňka Kurková

Kontakty : Dům s pečovatelskou službou tel. 558357288, e-mail dps@navsi.cz

Druh registrované služby : pečovatelská služba

Okruh osob: Cílová skupina : osoby s chronickým onemocněním

Věková struktura cílově skupiny : dospělí (27-64 let)

Místo poskytování : terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů na území obce Návsí a v Domě s pečovatelskou službou Návsí.

1.1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Dům s pečovatelskou službou

Byty v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS) jsou samostatnými bytovými jednotkami a jsou určeny pro bydlení starých a zdravotně postižených dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, příjemců pečovatelské služby, občanů, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. Tato pomoc je v DPS poskytována formou ubytování a pečovatelské služby. Nájem v DPS není určen pro osoby, které jsou z důvodu komplexní ztráty soběstačnosti zcela odkázány na celodenní péči jiné osoby, osobám trvale upoutaným na lůžko, osobám postiženým různými psychózami nebo alkoholikům či jiným osobám,

u nichž je předpoklad (dle vyjádření lékaře), že by svým chováním narušovaly soužití obyvatel DPS.

Žadatelům, s nimiž bude uzavřena nájemní smlouva, bude nabídnuta pečovatelská služba v poskytovaném rozsahu.

Pečovatelská služba je poskytována občanům v DPS za podmínek a v rozsahu stanoveném v platném znění zákonů a vyhlášek o sociálním zabezpečení.

V DPS Návsí je celkem 28 bytových jednotek, z toho 22 bytů 1+0, 5 bytů 1+1 a 1 byt 1+2. Kapacita zařízení je 34 obyvatel.

Žádost o poskytnutí nájmu v DPS může podat občan s trvalým bydlištěm v obci Návsí a obcích tvořících územní obvod pověřeného úřadu Jablunkov, který :

Žádost o poskytnutí bytu v DPS může podat i manželská či jiná příbuzenská dvojice nebo druh a družka, pokud oba splňují podmínky poskytnutí nájmu v DPS.

Žadatel, který se uchází o poskytnutí nájmu v DPS, podává žádost úseku bytového hospodářství Obecního úřadu Návsí, na zvláštním formuláři, vydaném pro tento účel.

Podané žádosti se evidují podle data přijetí a čísla jednacího. Nedílnou součástí žádosti je

vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele a doporučení odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jablunkov.

 

Byt v DPS nelze zásadně přidělit občanům :

Dokumenty ke stažení:

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby ve formátu OpenOffice zde a       MicosftWorld zde

Pravidla a podmínky poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby